5.24.2. დასახლებული პუნქტის დასასრული
5.24.2. დასახლებული პუნქტის დასასრული

მიუთითებს შესაბამისად 5.23.1 და 5.23.2 ნიშნებით აღნიშნული დასახლებული პუნქტის დასასრულს. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა გამოსასვლელში, განაშენიანების ფაქტობრივ საზღვარზე.

5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი
5.25. დასახლებული პუნქტის დასაწყისი

მიუთითებს იმ დასახლებული პუნქტის დასაწყისს, რომელშიც არ მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა შესასვლელში.

5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული
5.26. დასახლებული პუნქტის დასასრული

მიუთითებს 5.25 ნიშნით აღნიშნული დასახლებული პუნქტის დასასრულს. ნიშანი იდგმება დასახლებული პუნქტის ყველა გამოსასვლელში, განაშენიანების ფაქტობრივ საზღვარზე.

5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით
5.27. ზონა დგომის შეზღუდვით

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.28. დგომის შეზღუდვის ზონის დასასრული
5.28. დგომის შეზღუდვის ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.27 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.29. რეგულირებადი სადგომი ზონა
5.29. რეგულირებადი სადგომი ზონა

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.30. რეგულირებადი სადგომი ზონის დასასრული
5.30. რეგულირებადი სადგომი ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.29 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.31. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონა
5.31. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონა

აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისად რეგლამენტირებულია დგომა ან შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.32. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონის დასასრული
5.32. მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.31 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს.ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.33. ქვეითთა ზონა
5.33. ქვეითთა ზონა

ტერიტორია, რომელზედაც მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ ქვეითებისათვის. ნიშანი იდგმება ტერიტორიის ყველა შესასვლელში.

5.34. ქვეითთა ზონის დასასრული
5.34. ქვეითთა ზონის დასასრული

მიუთითებს 5.33 ნიშნით აღნიშნული ტერიტორიის დასასრულს. ნიშანი იდგმება ყველა გამოსასვლელში.

5.35. საავადმყოფო
5.35. საავადმყოფო

მიუთითებს გზასთან ახლოს სამედიცინო დაწესებულების არსებობის თაობაზე.ნიშანთან გავლისას მძღოლიშეძლებისდაგვარად უნდა მოერიდოს ზედმეტ ხმაურს.

5.36. შერწყმის ადგილი
5.36. შერწყმის ადგილი

ავტომაგისტრალთან სხვა გზიდან ამოსასვლელის (გაქანების ზოლის) შერწყმის ადგილი.

6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი
6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის ნიშანი.

6.2. ავტოგასამართი სადგური
6.2. ავტოგასამართი სადგური

ავტოგასამართი სადგურის ნიშანი.